V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

Seminár otvoril Ing. Vladimír Maňka, predseda BBSK. Vyzdvihol význam riešenia problematiky cyklodopravy a cykloturistiky v Banskobystrickom kraji a vyslovil presvedčenie, že počas seminára odznie veľa inšpiratívnych námetov, ktoré napomôžu konkrétnym riešeniam v danej problematike.

V rámci seminára odzneli prezentácie podľa pripraveného programu.
V prvom bloku seminára boli odprezentované princípy rozvoja cyklodopravy na európskej úrovni, prítomní sa zoznámili s riešeniami, ktoré pre rozvoj cyklodopravy prijal Bratislavský samosprávny kraj, a bola odprezentovaná štúdia vedenia cyklotrás v Banskobystrickom kraji, ktorú spracoval Cykloklub Poľana, ktorá môže tvoriť základ koncepčného rozvoja v kraji.

V druhom bloku seminára boli odprezentované konkrétne cykloaktivity, ktoré sa realizujú na území Banskobystrického kraja. Predstavili sa aktivity zamerané na budovanie: trás pre MTB cyklistov (Štiavnické vrchy, Gemer), cyklochodníkov (Rimavská zelená cestička, cyklochodník popri Ipli), tematických trás (Volcano tour Poľana), mestských trás (B.Bystrica). Boli predstavené rôzne postupy realizácie, rôzna úroveň prípravy a realizácie budovania trás.

V rámci prezentácií a následnej diskusie odzneli zaujímavé podnety a potreby pre úspešný rozvoj cyklodopravy:
- je potrebný spracovaný koncepčný strategický dokument, zapracovanie vedení do územno-plánovacích dokumentácii, postupné vysporadúvanie pozemkov plánovaných cyklochodníkov
- spolupráca miest, obcí a ďalších dotknutých inštitúcii s iniciátormi rozvoja cyklodopravy, ktorými sú v BB kraji najmä občianske združenia alebo neformálne iniciatívy nadšencov cykloturisitky,
- koordinácia aktivít v cyklodoprave na úrovni kraja,
- riešenie spoločných legislatívnych, povoľovacích problémov na úrovni kraja,
- systematická advokačná činnosť v prospech cyklodopravy a cykloturistiky na úrovni kraja
- je potrebné riešiť trvalú udržateľnosť a správu vybudovaných cyklotrás a cyklochodníkov
- ŽSR spolupracujú s BBSK, darovali 30km vedenia bývalej železnice Poltár - R.Sobota pre účely vybudovania cyklotrasy
- cyklotrasy sú žiadaným produktom CR, ale nie je dostatok aktuálnych a ucelených informácii o cyklotrasách pre turistov (SACR)
- SAŽP ponúkla spoluprácu pri spracovaní mapových podkladov
- lesy sú majetkom všetkých, Lesy SR majú záujem sprístupniť lesy širokej verejnosti, záujem budovať náučné cyklochodníky
- je potrebné pri budovaní cyklotrás vytvárať produktové balíčky a zároveň tieto sieťovať , vidieť cykloturistiku aj ako riešenie dopravy a zároveň ako produkt cestovného ruchu


Závery:
a) Ing. Vladimír Maňka predstavil zámer vytvoriť komisiu pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej by boli pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás (mestá a obce, Lesy SR, Železnice SR, SACR, SAŽP, SOP, SVP, KR PZ, a pod) spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov. Prítomní zástupcovia uvedených inštitúcii uvítali návrh a prejavili záujem spolupracovať v rámci vytvorenej komisie.
BBSK v spolupráci so zástupcami Cykloklubu Poľana a nadáciou Ekopolis navrhne štruktúru zloženia komisie.
Predpokladaný termín zvolania komisie - 2.polovica januára 2011

b) Spracovaná štúdia vedenia cyklotrás Banskobystrického kraja bude slúžiť ako základný koncepčný dokument pre prácu komisie pre riešenie cyklodopravy, je to otvorený dokument, ktorý sa bude dotvárať a aktualizovať.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej