Cyklochodníky v Banskej Bystrici

Súčasné podmienky pre využitie bicykla, ako bežného dopravného prostriedku v Banskej Bystrici sú úplne nevyhovujúce a neumožňujú pohyb na bicykli bez toho, aby cyklista buď ohrozoval seba na čoraz preplnenejších cestách, alebo aby ohrozoval chodcov na chodníkoch pre peších. Preto je našou prioritou dosiahnuť v Banskej Bystrici plynulé a bezpečné prepojenie centra mesta s okolitými sídliskami. Nakoľko sa tejto problematike v minulosti nevenovala pozornosť zo strany Mestského úradu v Banskej Bystrici, pristúpili sme aktívne, ako občianska cykloiniciatíva OCI BB (pred tým BBez!Mot), k riešeniu cyklodopravy na území Banskej Bystrice a jej okolí. Tejto problematike sa v rámci svojich možností venujem viac ako tri roky a aj napriek tomu, že s Mestským úradom konkrétne Odborom rozvoja a výstavby aj Útvarom hlavného architekta v Banskej Bystrici má naša iniciatíva dobré vzťahy, je veľmi problematické získať najmä potrebné podklady na zhotovenie projektového riešenia cyklotrás. Momentálne sa okrem iných aktivít venujeme hlavne riešeniu cyklocestičky resp cestičky pre nemotorovú dopravu v najdôležitejšom dopravnom uzle v meste v priestore od Obvodného úradu popri ESC (Európa shopping center) až po Nám. H. Vajanského. Momentálne sa nachádzame v štádiu, kedy máme vypracovaný zámer, ktorý je rozpracovaný do podrobnej dokumentácie, ktorá obsahuje ucelený návrh trasy v čítane prekladaných chodníkov, prejazdov cez komunikácie, sadových úprav, dopravného a informačného značenia a riešenie problémových miest. Hrubý cenový odhad potrebný na realizáciu sa pohybuje okolo 100 000 EUR.

Naša iniciatíva prezentovala tento projekt na zasadnutí Mestského parlamentu v Banskej Bystrici dňa 28.4.2009, kde bolo jednohlasne prijaté uznesenie, že prednosta mestského úradu poverí zodpovedného pracovníka, ktorý pripraví potrebnú dokumentáciu tak, aby bolo možné začať vlastnú realizáciu cestičky pre nemotorovú dopravu najneskôr 15.9.2009. Na samotnú realizáciu boli vyčlenené finančné prostriedky z mestského rozpočtu už v novembri 2008, kedy bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici rozpočet na rok 2009.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej