MONITORING ZNAČENIA TRÁS PRE EKOLOGICKÚ DOPRAVU A TURIZMUS

CYKLOKLUB POĽANA v r. 2006/2007 zrealizoval projekt zameraný na trvalú udržateľnosť trás pre ekologickú dopravu a turizmus. Jednoduchšie povedané – hľadania spôsobu ako zabezpečiť trvalú kvalitu značených cyklotrás. Zámerom bolo tiež zapojenie žiakov škôl do systematickej kontroly značenia trás. Cez špeciálny web portál je možné nahlasovať stav a prípadné poškodenie značenia trás. Značkár potom toto značenie obnovuje.
V rámci projektu bolo k začiatku cyklistickej sezóny kompletne obnovené tabuľkové značenie cyklotrás a v potrebnej miere aj maľované značenie. Bolo zmonitorované cykloznačenie v celkovej dĺžke 400 km a celkovo 140 textačných miest. Došlo k výmene 59 cykloznačiek, 2 máp a namaľovaniu 14 stĺpikov.
Do projektu za zapojilo 8 škôl nachádzajúcich sa v regióne okolia Poľany - 8 učiteľov a ich žiaci - spolu 51 dobrovoľníkov. Najmladších žiakov (prvý stupeň) zapojila škola v Strelníkoch. Ďalej sa do projektu zapojili ZŠ Hrochoť, ZŠ Kriváň, ZŠ Očová, ZŠ A. Sládkoviča Sliač, II. ZŠ Hriňová, ZŠ Lom nad Rimavicou, a Spojená stredná škola Detva. Najaktívnejšiou skupinou boli žiaci zo školy v Strelníkoch a Spojená stredná škola Detva.
Do obnovy cykloznačenia ako súčasti priestorového informačného systému sa zapojili aj niektoré samosprávy. K obnove mapových tabúľ v intraviláne najvýraznejšie prispeli obec Očová a mesto Hriňová.
Projekt je (okrem cyklotrás) aplikovateľný aj na iné značené trasy – pre turistov, bežkárov, jazdcov na koňoch, ...

Cykloklub Poľana realizuje obnovu značenia cyklotrás v rámci dobrovoľných činností a niekedy sa podarí získať grant. Tento systém je z dlhodobého hľadiska neúnosný. Navyše monitorované územie je veľké a systém cykloznačenia je mimoriadne náročný na údržbu. Hľadáme preto účinný spôsob zabezpečenia trvalej udržateľnosti trás. Uvítame zapojenie ďalších aktivistov do údržby a monitoringu trás. Dobrovoľníci aj z radov verejnosti sa nám môžu prihlásiť.


Hlavné aktivity projektu:
Vytvorenie web portálu pre monitoring trás
Zapojenie žiakov škôl do monitoringu trás – 8 škôl v okolí Poľany
Realizácia monitoringu a údržba trás v teréne – siete cez 400 značených cyklotrás okolia Poľany
Metodická a organizačná príprava
Propagácia projektu

Opis východiskovej situácie:
Slovensko – krajina s pomerne krátkym obdobím demokratického vývoja robí pokroky i v oblasti ochrany životného prostredia. Tieto však pokrivkávajú za prudkým rozvojom iných oblastí, ktorých sekundárnym dôsledkom je konzumný spôsob života a s tým spojený pokles záujmu o orientáciu na prírodu a jej trvaloudržateľnú ochranu.
Projekt je zameraný na trvalú udržateľnosť trás pre ekologickú dopravu a turizmus. Značené turistické trasy (ešte z čias Československa) majú dlhodobú históriu a ich značenie je veľmi dobre prepracované. V posledných rokoch tiež pribúdajú nové aktivity pre usmernenie turistov ako napr. značené cyklotrasy, náučné chodníky, značené trasy pre bežkárov, chodníky pre cyklistov, vozíčkárov a in-line korčuliarov na báze „greenways“,... Spoločným znakom pre všetky tieto trasy je problematické zabezpečenie ich údržby a trvalej udržateľnosti. V teréne môžeme vidieť množstvo vandalmi zdevastovaných značiek, zanedbané značenie, neudržiavané cestičky a chodníky slúžiace často ako druho až treťoradé lokality pre nelegálne skládky komunálneho odpadu. Ich pôvodné určenie a najmä dopad na verejnosť i prírodu tak stráca význam. Poškodzovanie značenia trás často spôsobuje miestna mládež, nakoľko najmä značené cyklotrasy sú v ich okolí novým prvkom. Realizáciou projektu a zapojením mládeže do monitoringu dosiahneme lepšie pochopenie ekotrás a systému ich značenia ako formy ochrany prírody a rozvoja zdravého životného štýlu.
Od r. 1997 sa venujeme budovaniu trás pre ekologickú dopravu a turizmus. Postupne sme v regióne okolia Poľany vyznačili sieť viac než 400 km cyklotrás. V r. 2005 / 2006 sme v rámci programu Greenways obnovili značenie, skvalitnili povrch, osadili mapové tabule, vydali cyklomapky a spropagovali trasu popri Hrone spájajúcu mestá Banská Bystrica a Zvolen. Zámerom je ďalej pracovať na tejto trase a venovať sa skvalitneniu povrchu a vylúčeniu motorovej dopravy, aby vznikla trasa na báze greenways, ktorá bude vo vyššej miere slúžiť najmä miestnym obyvateľom pri dochádzaní do školy, zamestnania a za oddychom.
Územie, v ktorom sa nachádzajú tieto trasy je obrovské (v 5-tich okresoch), je potrebná častá údržba trás. O Ich údržbu sa stará vo svojom voľnom čase 1 značkár – nadšenec z nášho združenia. Monitorovať takéto územie je veľmi problematické a náročné. Skúšali sme zapojenie verejnosti do monitorovania trás na báze dobrovoľného oznamovania, no tento model nefunguje.
Preto sme začali budovať nový systém monitorovania trás, ktorého model je predmetom tohto projektu.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore nadácie Ekopolis

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej