CYKLOKLUB POĽANA DETVA

Poslanie 
Poslaním klubu je prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, vytvárať podmienky pre rozvoj ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä cykloturistiky, v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu občanov.

Aktivity, ktorým sa venujeme:
Rozsah a zameranie činností našej organizácie sa počas rokov svojej existencie formoval a v tomto čase sa sústreďuje na tieto základné oblasti činnosti.
1. aktivity súvisiace s budovaním podmienok pre rozvoj bezmotorovej dopravy – hlavne cyklistiky
2. aktivity napomáhajúce rozvoju vidieckeho turizmu v regióne Podpoľanie a okolie Poľany
3. aktivity napomáhajúce rozvoju iniciatívy a spolupráce, ktoré napomáhajú rozvoju regiónu

Naše ciele:
Našim dlhodobým cieľom je vytváranie podmienok pre zdravý pohyb na bicykli s pozitívnym dopadom na:
- ochranu životného prostredia a znižovanie závislosti na automobiloch
- úsporu energetických zdrojov a podporu ekologicky prijateľných spôsobov dopravy
- ekonomický rozvoj regiónov vytváraním sekundárnej zamestnanosti v oblasti vidieckeho turizmu
- budovanie vzťahu k prírode a jej ochrane
- zlepšenie vzťahu verejnosti ku kultúrnohistorickým hodnotám
- podporu relaxačno-zdravotného aspektu prínosu cyklistiky a zdravého pohybu v prírode
- zvýšenie vedomosti o cyklistike ako prostriedku pre bezpečný a zdravý spôsob relaxácie
- zlepšenie kvality života občanov
Zrealizovali sme množstvo projektov, výstupom ktorých nie je len lokálne vyriešenie problému ale snažíme sa o súhrn a zovšeobecnenie našich poznatkov aby sa ďalej mohli využívať inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú príbuznou témou.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej