CYKLODOPRAVA V DETVE

Cykloklub Poľana sa už od roku 2002 snaží o budovanie bezpečnej cyklodopravy v meste Detva. V tomto období aj s pomocou orgánov mesta Detva presadzujeme vybudovanie cyklochodníka, tak aby sa všetci obyvatelia, ktorí používajú bicykel ako dopravný prostriedok cítili bezpečne. Cyklochodník by mal viesť mimo hlavnej cesty, ktorá ako hlavná komunikačná trasa cez mesto je v súčasnosti veľmi frekventovaná a tým pre cyklistov nebezpečná. Do aktivít, ktoré by mali pomôcť presadiť budovanie cyklochodníka sa zapojili aj študenti z Obchodnej akadémie v Detve prostredníctvom predmetu Cvičná firma s obchodným menom JEDNA STOPA, s. r. o. 
Navrhovaná cyklotrasa by mala viesť ľavobrežnou stranou potoka Detvianka: Železničná stanica Detva, nákupné stredisko LIDL, obytná zóna Novosady, obytná zóna Nám. mieru, Detva – historické centrum - Areál amfiteátra. Celková dĺžka hlavnej trasy je cca 4,3 km, prevýšenie trasy /pozdĺžny sklon je 70 m/1,6 % .
Charakter trasy: obojsmerný chodník pre cyklistov (aj in-line korčuliarov)
Povrch cyklochodníka: kvalitný liaty asfalt alebo asfaltový betón.
Na tento hlavný cyklochodník budú nadväzovať ďalšie chodníky spájajúce dôležité cieľové body mesta Detva ako aj trasy nadregionálneho charakteru.
Umiestenie cyklochodníka do bezprostrednej blízkosti potoka Detvianka dáva predpoklady na súbežnú revitalizáciu potoka a zároveň tým nezasiahne do žiadnych investičných aktivít mesta, alebo sukromných investorov. Je to zároveň trend, ktorý je preferovaný vo všetkých vyspelých štátoch Európy.
Dôvody prečo by sa mal cyklochodník v Detve budovať:
• Mesto Detva má rozptýlený charakter osídlenia, celkove 8 miestnych častí. Hlavné zóny osídlenia sú Detva Sídlisko a Detva – historická časť, prepojené cestou III/6628, ktorá spája Detvu s okolitými miestnymi časťami ale aj susednými obcami v smere severojužnom.
• Cesta III/06628 je zároveň jediná dopravná komunikácia na úseku od okrajovej časti Detva Sídlisko a po okrajový bod Detva – historické centrum (Konôpkov most).
• V meste nie je vybudovaná žiadna sieť samostatných cyklochodníkov a cyklociest. • Mesto nemá vlastnú mestskú dopravu. Verejná hromadná doprava v rámci mesta je súčasťou prímestskej dopravy, táto je postupne redukovaná. V sobotu a v dňoch pracovného voľna autobusové spoje medzi Detvou - Sídliskom a Detvou historickou časťou premávajú iba sporadicky. Mnoho ľudí, ktorí nemajú autá a sú odkázaní na iný spôsob dopravy, alebo sa snažia využívať ekologické spôsoby dopravy, využívajú ako dopravný prostriedok po meste a na uvedenom úseku bicykel.
• Pohyb na bicykli po ceste III/06628 nie je bezpečný z hľadiska frekventovanosti cestnej premávky a neohľaduplnosti niektorých vodičov automobilov, súčasný stav tu neposkytuje predpoklady pre bezpečnú jazdu na bicykli.
• Využívanie tejto trasy pre bicyklovanie, príp. pre korčuľovanie na kolieskových korčuliach a pod., ako spôsob relaxu domácich obyvateľov, pre výlety na bicykli obyvateľmi sídliska (rodiny s deťmi, mládež), či na podporu cestovného ruchu rozvojom cykloturistiky, je v súčasnosti problematické.

Čo by sme chceli pre občanov týmto docieliť:
• vybudovaním cyklochodníka sa položí základ hlavnej trasy mestskej cyklistickej siete, a predpoklad pre ďalšie pokračovanie trasy do jej okrajových bodov (železničná stanica, areál amfiteátra) a postupné budovanie vedľajších trás,
• skvalitní sa komunikácia a dopravná infraštruktúra medzi hlavnými zónami osídlenia: Detvou Sídlisko a Detvou – historická časť,
• podporí sa rozvoj ekologickej cyklistickej dopravy a tým aj ochrana životného prostredia,
• projekt prinesie isté ekonomické úspory pre miestne obyvateľstvo, ktoré vzniknú využívaním bicykla ako lacného dopravného prostriedku,
• skvalitní sa bezpečnosť pohybu obyvateľov na uvedenom úseku a tým aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
• vybudovaním trasy pre bicyklovanie sa umožní relax domácich obyvateľov, výlety na bicykli s deťmi, teda pestovanie zdravého spôsobu života,
• prispeje ku skvalitneniu dopravnej infraštruktúry a tým k podpore rozvoja cykloturistiky a možností cestovného ruchu v rámci Detvy.
• vybudovaním cyklochodníka v ľavobrežnej zóne potoka Detvianka s jeho súbežnou revitalizáciou sa výrazne skrášli prostredie mestskej časti Detvy.
Cyklochodník by využívali aj in-line korčuliari, mamičky s malými deťmi. Zvýšila by sa bezpečnosť, skrášlilo by to hlavný koridor mestom Detva, vytvorila by sa oddychová, rekreačno – relaxačná, bezpečná zóna, ktorá by slúžila väčšine obyvateľov mesta.
Cykloklub Poľana a nadšenci cyklistiky spravili prvé kroky k realizácii tejto prospešnej myšlienky pre obyvateľov mesta.
Teraz bude nasledovať náročnejšia časť, o ktorej realizáciu sme požiadali Mestský úrad v Detve, ktorému za ich doterajší prístup aj touto cestou ďakujeme.
Navrhnutá trasa cyklochodníka prechádza aj pozemkami vo vlastníctve fyzických a podnikateľských osôb, ktorých súhlas s jeho vybudovaním je nevyhnutnou podmienkou pre vydanie povolenia v zmysle Stavebného zákona. Ďalej bude potrebné nájsť finančné prostriedky na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov, spracovanie projektovej dokumentácie a samotnú realizáciu cyklochodníka. Je to dlhá, finančne náročná a nie jednoduchá cesta. Aj vy môžete podporiť túto myšlienku keď odpoviete na anketu, ktorá je na webovej stránke mesta Detva. Anketa bude podporným dokumentom pri rozhodovaní v mestskom zastupiteľstve o zaradení vybudovania cyklochodníka do priorít Mesta Detva.

Mgr. Oľga Feješová
Cykloklub Poľana

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej